Regulamin sklepu internetowego almondcosmetics.pl

stosuje się do umów zawartych od dnia 04.05.2021.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Packaging Factory sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, za pośrednictwem sklepu internetowego almondcosmetics.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Packaging Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie usług płatnych i nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Spis treści:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE:

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 5. REKLAMACJA PRODUKTU
 6. PRAWA AUTORSKIE
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 9. ROZWIĄZANIE UMOWY I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym almondcosmetics.pl prowadzony jest przez Packaging Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (adres siedziby: Packaging Factory Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno; adres do doręczeń: Packaging Factory Sp. z o.o. ul. Postępu 15, 05-500 Nowa Wola); wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000492048; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1231282559; REGON 146998985, adres poczty elektronicznej: biuro@almondcosmetics.pl (zwaną dalej „Spółką” lub „Sprzedawcą”).
 2. Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji:

Packaging Factory Sp. z o.o.

Ul. Postępu 15

05-500 Nowa Wola

Adres poczty elektronicznej: biuro@almondcosmetics.pl

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich korzystających ze Sklepu Internetowego, w szczególności konsumentów i przedsiębiorców.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak jest ona niezbędna do utworzenia Konta i/lub złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 4. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 5. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies, z rodziny:
 • Microsoft Edge (wersja 77 lub nowsza)
 • Mozilla Firefox (wersja 52.0 lub nowsza)
 • Google Chrome (wersja 56.0 lub nowsza)
 • Apple Safari (wersja 8.0 lub nowsza)
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  2. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 480 x 640 pikseli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych pomiędzy Sklepem Internetowym a komputerem Klienta poprzez stosowanie protokołu SSL.

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które nie zostały wymienione przez Regulamin jako dozwolone, a w szczególności:
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego w sprzeczności z dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich,
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 5. Zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawoływanie do nienawiści lub przemocy, stosowanie słów powszechnie uważanych za obraźliwe, propagowanie rasizmu, uwłaczanie czyjejkolwiek godności, głoszenie poglądów stojących w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, podawanie informacji noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
 6. Zamieszczanie treści służących promowaniu bądź odsyłających do produktów lub usług oferowanych przez podmioty niepowiązane z Packaging Factory Sp. z o.o.,
 7. Zamieszczanie treści naruszających prawa autorskie bądź przemysłowe,
 8. Rozsyłanie lub publikowanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 9. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego Konta lub wybranych funkcjonalności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu.

Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą, łącznie z ich odmianą oraz użyciem ich w liczbie mnogiej lub pojedynczej, oznaczają:

DEFINICJE:

CENA REGULARNA – cena w jakiej Produkty dostępne są dla wszystkich Klientów.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas liczony od momentu otrzymania przez Spółkę wpłaty pełnej kwoty należnej Spółce za realizację złożonego przez Klienta Zamówienia do momentu wydania przesyłki kurierowi.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klientem Sklepu internetowego może być Konsument lub Przedsiębiorca.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.:

Dz.U. z 2019 r, poz. 1145);

KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym;

KONTO – Usługa Elektroniczna stanowiąca oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Packaging Factory Sp. z o.o., w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Usługa Konto umożliwia również składanie reklamacji i odstąpienie od umowy sprzedaży towarów;

KOSZYK – Usługa Elektroniczna w formie interaktywnego formularza, dostępna w Sklepie Internetowym, umożliwiająca złożenie Zamówienia, w szczególności dodanie zamawianych Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument zawierający informacje dotyczące gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych podanych przez Klienta i dostępny pod tym:  

PRODUKT, TOWAR – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym;

PRZEDSIĘBIORCA – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

REGULAMIN / UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Spółki dostępny pod adresem internetowym: http://almondcosmetics.pl/ 

SPRZEDAWCA / SPÓŁKA – Packaging Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (adres siedziby: Packaging Factory Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno; adres do doręczeń: Packaging Factory Sp. z o.o. ul. Postępu 15, 05-500 Nowa Wola); wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000492048; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1231282559; REGON 146998985 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@almondcosmetics.pl

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu lub usługi zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 z późn. zm.);

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów, miejsce wydania Produktów oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Produktów, będących przedmiotem zamówienia.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Sklep Internetowy :

Umożliwia Klientom przeglądanie zawartości serwisu internetowego almondcosmetics.pl, składanie zamówień na Produkty oferowane przez Spółkę oraz prezentuje Klientom dopasowane do ich zainteresowań treści reklamowe i zapewnia podtrzymanie sesji Klienta. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne, które omówione są poniżej: Konto, Koszyk.

1.

Konto:

Korzystanie z Konta jest dobrowolne i nieodpłatne. Aby skorzystać z usług elektronicznych oferowanych w ramach Konta niezbędne jest jego utworzenie w drodze rejestracji Klienta, a następnie zalogowanie się do niego za pomocą loginu i hasła.

Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym poprzez kliknięcie polecenia „Załóż konto” na stronie głównej Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem almondcosmetics.pl lub podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Spółkę danych, w tym danych osobowych obejmujących adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.

W procesie rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala unikalną nazwę użytkownika (login) i wprowadza adres e-mail oraz hasło. Rejestracja Konta wymaga także zaakceptowania przez Klienta Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności.

Zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza na stronie almondcosmetics.pl możliwe jest po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków:

 1. Kliknięcie w przycisk Załóż konto
 2. Wpisanie nazwy użytkownika
 3. Podanie adresu e-mail
 4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem sklepu i polityką prywatności.

Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia świadczenie Usług Konta na rzecz Klienta.

Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem między Klientem a Spółką umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta.

Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta dla jednego adresu e-mail.

Konto umożliwia Klientowi dostęp do funkcjonalności:

 1. Moje zamówienia, zawierającej informacje o wszystkich złożonych zamówieniach i ich szczegółach, o ile Zamówienia złożone były z wykorzystaniem usługi Konta
 2. Moje dane, umożliwiającej w każdym czasie wprowadzenie i zmianę danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży

Koszyk

Korzystanie z Koszyka jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

Korzystanie z Koszyka możliwe jest łącznie z korzystaniem z Usługi Konta lub niezależnie od niego.

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków:

 1. dodaniu Produktów do Koszyka
 2. wypełnieniu formularza zamówienia danymi dotyczącymi sposobu dostawy i płatności oraz danymi osobowymi niezbędnymi do złożenia zamówienia i wykonania umowy
 3. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam i płacę”.

Do momentu kliknięcia pola „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu Klient powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.

W Koszyku dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży jest podanie przez Klienta następujących jego danych: imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu (ulicy, numeru domu/lokalu, kodu pocztowego, miejscowości, kraju), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produktu/ów, liczby Produktu/ów, miejsca i sposobu dostawy Produktu/ów oraz sposobu płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Koszyka ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, chyba że Klient korzysta z funkcjonalności Koszyka łącznie z usługą Konta – wówczas usługa Koszyka obejmuje dostęp do historii zakupów.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem przez Packaging Factory Sp. z o.o. Usług Elektronicznych, Klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w zakładce reklamacje pod adresem:

lub za pomocą poczt elektronicznej: biuro@almondcosmetics.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 2. żądania Klienta oraz
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są towarami nowymi.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Koszyka w Sklepie Internetowym i poinformowaniu Klienta przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail o skompletowaniu jego zamówienia i przygotowaniu go do wysyłki.
 3. Przy każdym Produkcie widocznym w Sklepie Internetowym podana jest cena regularna, w jakiej produkty mogą zostać zakupione.
 4. Ceny widoczne na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (są to ceny brutto), lecz nie zawierają kosztów dostawy Produktu do Klienta.
 5. O łącznej, obejmującej podatki cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także Usług Dodatkowych, o ile zostały one zamówione przez Klienta, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie, opakowanie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 6. Informacje o cenach Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Ceny Produktów prezentowanych na stronach Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny (to jest na Zamówienia, co do których Klient zaznaczył „Zamawiam i Płacę”).
 9. Packaging Factory Sp. z o.o. dokłada starań, aby zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego informacje o Produktach oferowanych do sprzedaży były prawidłowe i aktualne. Przed użyciem Produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Produktu.
 10. Podczas składania Zamówienia Klient ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień. Akceptacja postanowień Regulaminu jest jednym z elementów koniecznych do realizacji Zamówienia.
 11. Nabycie towarów oferowanych przez Packaging Factory Sp. z o.o. możliwe jest poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym. Możliwość składania Zamówień dostępna jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
 12. Podanie przez Klienta wszelkich danych jest dobrowolne, ale może być konieczne celem realizacji Zamówienia.
 13. Poza akceptacją Regulaminu, do realizacji zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego almondcosmetics.pl konieczne jest:
 14. podanie przez Klienta jego danych osobowych oraz ewentualnie innych danych wymaganych w formularzu zamówienia,
 15. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji Zamówienia,
 16. wybór zamawianych Produktów,

d) podanie adresu, pod który zamówiony Towar ma zostać dostarczony,

e) wybór sposobu dostawy z listy udostępnianej przez Sprzedawcę,

f) wybór sposobu płatności,

g) akceptacja i przesłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty

h) dokonanie płatności pełnej kwoty wynikającej z Zamówienia.

 1. Zamówienie jest kompletowane przez Klienta poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz wskazywanie ich ilości.
 2. W formularzu Zamówienia należy wskazać:
 3. imię i nazwisko oraz adres Klienta,
 4. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
 5. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony Towar, jeśli zamówiony Towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta,
 6. dane firmy i numer NIP, jeśli Klient jest Przedsiębiorcą.
 7. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym może składać zamówienia za jego pośrednictwem po zalogowaniu się na swoje Konto.
 8. Produkty zakupione w Sklepie Internetowym dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Całkowita wartość Zamówienia, obejmująca należność za wybrane przez Klienta Produkty, dostawę i należne podatki widoczna jest w Koszyku na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia do momentu wniesienia przez Klienta opłaty za Zamówienie.
 10. Modyfikacja Zamówienia, w szczególności dotycząca listy wybranych do nabycia przez Klienta Produktów, sposobu i adresu dostawy, sposobu płatności oraz innych danych podawanych w formularzu możliwa jest do chwili naciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie” Celem modyfikacji danych i dokonanych wyborów należy użyć przycisku „Wróc”.
 11. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu przez Klienta Zamówienia, wybraniu adresu dostawy i sposobu dostarczenia towaru, wybraniu sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza Zamówienia. Złożenie zamówienia następuje w momencie naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 12. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
 13. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub powiązany z Kontem, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta, zostaną niezwłocznie wysłane przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 14. Z chwilą poinformowania Klienta w formie wiadomości e-mail o skompletowaniu jego zamówienia i przygotowaniu do wysyłki zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanych powyżej wiadomości elektronicznych z potwierdzeniem skompletowania zamówienia, przygotowania go do wysyłki i zawarcia umowy.
 15. Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia do momentu wysłania do Klienta informacji e-mailowej o jego skompletowaniu i gotowości do wysyłki, jedynie w przypadku, gdy:
 16. powziął wiedzę, że zamówienie zostało złożone w złej wierze i w celu wyrządzenia Sprzedawcy szkody,
 17. Klient naruszył Regulamin,
 18. wystąpiła niezależna od Sprzedawcy okoliczność uniemożliwiająca wykonanie złożonego Zamówienia, tj. w szczególności w przypadku błędu w systemie informatycznym, na który Sprzedawca nie miał wpływu lub wystąpienia okoliczności siły wyższej, które skutkują brakiem dostępności Produktu.

W takim wypadku Sprzedawca:

 1. niezwłocznie informuje Klienta o anulowaniu Zamówienia i jego przyczynach przesyłając wiadomość w formie e-mailowej na adres wskazany w Zamówieniu oraz
 2. niezwłocznie zwraca Klientowi wpłaconą za Zamówienie kwotę, z wykorzystaniem tej samej metody płatności, jaka została wybrana przez Klienta. W przypadku braku możliwości dokonania zwrotu w tym trybie, Spółka zwraca się do Klienta z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym może odbyć się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej almondcosmetics.pl 
 4. W pozostałym zakresie mają w pełni zastosowanie zapisy dotyczące zawierania umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych.
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą są realizowane za pośrednictwem serwisu PayU.
 3. Dostępne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://poland.payu.com/ 
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
 5. Karty płatnicze:
 • Visa
 • Maestro
 • MasterCard
 • BLIK
 • Pay By Link
 • Szybkie przelewy.
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu https://poland.payu.com/. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawy Towarów realizowane są obecnie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sklep Internetowy nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru.
 3. Towar zakupiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest na adres podany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawa realizowana jest przez firmę kurierską wybraną przez Klienta z listy udostępnianej Klientowi przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia.
 4. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 wysyłane są w następnym dniu roboczym.
 5. W niektórych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do 3 dni roboczych.
 6. Dostawa Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym odbywa się w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.
 7. Szczegółowe warunki dostawy dostępne są na stronie internetowej firmy kurierskiej: www.inpost.pl
 8. W przypadku uszkodzenia, zaginięcia paczki Sklep internetowy sugeruje Klientom o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu firmie Inpost realizującej dostawę przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy w obecności kuriera spisać protokół. Termin udzielenia odpowiedzi na prawidłowo sporządzoną i zawierającą wszelkie wymagane dokumenty reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania takiej reklamacji w odniesieniu do przesyłek krajowych (termin ten uważa się za zachowany jeżeli odpowiedź na reklamację zostanie wysłane w tym terminie).
 9. Do czasu odebrania Produktów przez Klienta Produkty pozostają własnością Sprzedawcy.
 10. Regulamin świadczenia usług przewozowych, pocztowych oraz Paczkomaty 24/7 przez Inpost Sp. z o.o. jest dostępny pod linkiem: http://almondcosmetics.eu/wp-content/uploads/2021/05/20210401_Regulamin_InPost_Kurier.pdf oraz http://almondcosmetics.eu/wp-content/uploads/2021/05/20210401_Regulamin_InPost_Paczkomaty.pdf

VI. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania Klientom Produktów bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
 5. bezpośrednio w formularzu reklamacji wchodząc w link potwierdzający złożenie zamówienia dla klientów którzy nie utworzyli kont i wypełnienie formularza reklamacji
 6. dla klientów którzy posiadają konto klienta wchodząc w historię zamówienia którego dotyczy reklamacja i wypełnienie formularza reklamacji,
 7. za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@almondcosmetics.pl
 8. Wskazane jest, ale nie wymagane, aby zgłoszenie reklamacji przy użyciu poczty elektronicznej zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady, datę jej stwierdzenia oraz żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać i nie wpływa on na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 10. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia jego roszczeń.
 11. W celu dokonania reklamacji należy skorzystać z formularza dostępnego w historii zamówienia lub poprzez link wysłany podczas składania zamówienia dla klientów którzy nie utworzyli konta klienta.
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Packaging Factory Sp. z o.o. na swój koszt , z dopiskiem „Reklamacja” na adres:

Packaging Factory Sp. z o.o.

Ul. Postępu 15

05-500 Nowa Wola

W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi koszty wysyłki towaru do klienta w cenie najtańszej formy wysyłki dostępnej w sklepie .

 1. Przed odesłaniem Towaru Klient zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedawcą celem ustalenia sposobu odesłania Towaru lub wybrać odpowiednią formę zwrotu bezpośrednio w formularzu reklamacji.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres:

Packaging Factory Sp. z o.o.

Ul. Postępu 15

05-500 Nowa Wola

z dopiskiem „Reklamacje”.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, oraz zdjęć zamieszczanych na stronie Sklepu internetowego (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowym, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Spółki.
 2. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie:
 3. dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
 4. na zasadzie udzielonej licencji w zakresie: skorzystania z Usług Elektronicznych, zawarcia i wykonania umowy na świadczenie Usług Elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży, na potrzeby własne i w celu niekomercyjnym oraz w czasie niezbędnym do realizacji wskazanych umów.
 5. W szczególności zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki: kopiowanie, reprodukowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego lub realizacji Usługi Elektronicznej, np. w ramach zamieszczania opinii do Produktu jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w poszczególnych formularzach udostępnionych w Sklepie Internetowym oraz opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym pod tym adresem:
 5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 5. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Klient będący konsumentem może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Przywołane zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron bez podawania przyczyn. Wypowiedzieć można każdą z wykorzystywanych Usług, jak również wszystkie Usługi łącznie.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone w formie pisemnej na adres:

Packaging Factory Sp. z o.o.

Ul. Postępu 15

05-500 Nowa Wola

lub na adres e-mail: biuro@almondcosmetics.pl

 1. Spółka może w każdym czasie rozwiązać Umowę świadczenie Usług z miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:
 2. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 3. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacją wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 4. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których mają zastosowanie zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Spółkę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 5. Spółka zobowiązuje się wysłać swoje oświadczenie w zakresie określonym w punkcie powyżej na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 6. Spółka może wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usług jak również może ograniczyć Klientowi dostęp do części lub całości treści, jeśli Usługobiorca korzysta z Usługi w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa lub narusza prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczaje i zasady współżycia społecznego.
 7. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej Umowy o świadczenie Usług, Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.
 8. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Produktu w ramach zawartej Umowy Sprzedaży, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 14 a. i b. Regulaminu (poniżej). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 9. wchodząc w link potwierdzający złożenie zamówienia dla klientów którzy nie utworzyli kont oraz wypełnić formularz zwrotu. 
 10. dla klientów którzy posiadają konto klienta wchodząc w historię zamówienia którego dotyczy zwrot oraz wypełnić formularzu zwrotu 
 11. za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@almondcosmetics.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 3. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
 4. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 5. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres:
 9.  

Packaging Factory Sp. z o.o.

Ul. Postępu 15

05-500 Nowa Wola

z dopiskiem „Zwrot” Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
 3. jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty przesyłki i czynności związanych ze zwrotem produktów do Sprzedawcy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 6. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Produkt spersonalizowany);
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 12. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin sklepu oraz w siedzibie Spółki. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Zmiana Regulaminu: spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmian w systemach informatycznych.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141. poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

XII. POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

b) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

c) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

d) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Packaging Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: lub pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres: biuro@almondcosmetics.pl

Packaging Factory Sp. z o.o.

Ul. Postępu 15

05-500 Nowa Wola

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał Packaging Factory Sp z o.o. informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Packaging Factory Sp z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Spółka zostanie poinformowana przez Klienta o jego decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Packaging Factory Sp z o.o zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rzecz należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Packaging Factory Sp z o.o o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

Packaging Factory Sp. z o.o.

Ul. Postępu 15

05-500 Nowa Wola

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Regulamin sklepu internetowego almondcosmetics.pl

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 04.05.2021

© 2021 Packaging Factory Sp, z o.o. z siedzibą w Piasecznie